Teamutveckling

Om du vill ha verktyg för att optimera ditt teams förmåga att prestera, kommunicera och samarbeta, erbjuder TACK dig en mängd möjligheter att kombinera innehållet för den bästa kursen för ditt teams behov och utmaningar. Varje team och varje verksamhet är unik, så vi har inga färdiga lösningar – men som en inspiration följer några exempel på vad du och ditt företag kan uppnå genom en skräddarsydd process vi utvecklar tillsammans

  • Öka insikten om varandras skillnader och lär dig att använda och se vilka möjligheter det ger bortom alla begränsningar.
  • Mer riktad och effektiv internkommunikation
  • Optimering av arbetsflödet, ökad avkastning på investeringar och dagliga förbättringar
  • Bättre arbetsklimat genom ökat ömsesidigt förtroende och respekt
  • Fastställa gemensamma “spelregler” i teamet och förhindra olämpligt beteende

Det högpresterande teamet

Det optimala är att nå målet vilket kräver att det alltid är i fokus, det ger i sin tur ”verkliga” resultat för teamet

Anpassas till ditt företag

Det effektiva teamet

För att säkerställa effektivitet i ett team måste grunden finnas på plats och alla måste ha en gemensam förståelse likväl som en tydlig referensram och regelverk.

Anpassas till ditt företag

Vinnarteamet

När konkurrensen hårdnar ska alla med – vi får inte vinna som individer och förlora som ett lag. Tillsammans är vi starkast.

Anpassas till ditt företag

Det innovativa teamet

Innovation är en process – kreativitet är att använda redan känd kunskap på ett nytt sätt. Alla kan bidra och alla borde ha en roll.

Anpassas till ditt företag

Kick-off

Vi ska fira våra segrar, men allt börjar med att vi tar sikte på målet. Laget måste se målet och motiveras för att utföra det som krävs för att uppnå målet.

Anpassas till ditt företag

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!


Varför utveckla teamet?

 

Att skapa motivation bland medarbetare i grupper och skapa sammanhållning är centralt för att säkerställa medarbetarnas tillfredsställelse, långsiktiga produktivitet och motivation.

Ofta kan det vara nödvändigt att utmana sina anställda genom lärandeprocesser i syfte att säkerställa utvecklingen av de olika teamens kapacitet och förmåga samt de enskilda medlemmarnas motivation. En förståelse av motivationen bakom de anställdas aktiviteter kan också bidra till att belysa både fruktbara och mindre positiva arbetsflöden. Teamutveckling kan dels hjälpa specifika team till ett förbättrat arbetsflöde dels hjälpa företaget att få en övergripande förståelse för en viss kultur eller beteende som finns i företaget – såväl i teamet som rent generellt.

Med ett väl underbyggt underlag för medarbetarnas beteenden kommer arbetsprocesser och motivation också skapa en bättre insikt för de incitamentsstrukturer som kan användas för att etablera goda arbetsmetoder när man identifierat att det finns missnöje med vissa områden. Omvänt kan utvecklingsprocesser i team vara en hjälp för att indikera de befintliga arbets- och/ eller motivationsfaktorer som är positiva för de anställda. På så sätt skapas en god förståelse vilka drivkrafter som medarbetarna arbetar utifrån.

Flera studier visar att, teambuilding och aktiviteter som utvecklar team, kan skapa team eller avdelningar som arbetar mer effektivt, mer positivt och med bättre resultat. Ofta kommer aktiviteter inom dessa områden bidra till att skapa en bättre förståelse inom företaget eller avdelningen för vilka roller, aktiviteter och behov som finns i den gruppen. Därefter skapas möjligheter att arbeta konstruktivt vidare mot specifika mål eller förbättrad prestation.

Det varierar mycket vilka behov som är representerade när det kommer till utveckling av team. Just därför utvecklas utbildningarna för team med ett verkligt fokus på det som är relevant för just det specifika teamet. Det säkerställer att de arbetsprocesser som används i utbildningen är anpassade till det som teamet ska arbeta med, samtidigt som det skapar den bästa möjliga situationen för att

 

 

vidareutveckla de färdigheter som krävs för laget. Det är viktigt att understryka att teamutveckling är inriktad på de särskilda utmaningarna som är identifierade lokalt och för vilka det konstaterats ett behov av att omhänderta. Detta för att säkerställa optimala resultat när aktiviteterna som använts för teamutveckling är över.

Ett bra team kan hjälpas åt på vägen genom många olika typer av aktiviteter. Ofta består aktiviteter för teamutveckling av processer och verktyg som kan vara till nytta i vardagen. De kan hållas både i direkt koppling till det dagliga arbetet men också helt och hållet utan samband med arbetet. Ofta kan föredrag och olika upplägg hjälpa verksamheter som antingen vill förflytta sig från ett negativt arbetsflöde eller för att skapa nya insikter och ny förståelse för verksamheten och dess medarbetare.

En ökad förståelse för varandra och en optimerad användning av mellanmänsklig kommunikation kan ofta skapa en bättre arbetsmiljö där arbetsuppgifter och/eller annat kan lösas lättare och med en bredare professionell eller personlig förståelse, gruppmedlemmarna emellan.

Deltagare i teamutvecklingsprocesser kommer ofta att överväga att delta i en kurs som har fokus på utveckling vilken är rolig eller har en väldigt pedagogisk inlärningsmetod. Vilken inriktning som väljs är beroende på vilken typ av teamutveckling som önskas. Teamutveckling kan därför betraktas både som en investering i medarbetarnas produktivitet, men också i de personliga relationerna som finns mellan de anställda.