Kurser i personlig utveckling

Personlig utveckling handlar om att uppnå ett resultat som människa. Genom att medvetet arbeta med dina egna resurser blir du som medarbetare och människa mer flexibel och ökar din verkningsgrad. Du får upp ögonen för nya möjligheter som hjälper dig att utveckla din fulla potential. Med tydliga mål kan du själv ta ansvar för de val du gör och ditt eget liv.

 

Förståelse från omvärlden är avgörande för att kunna realisera dina mål, därför är träning i kommunikation en viktig del i varje förändringsprocess. Genom att förstå din egen situation får du upp ögonen för hur andra ser på världen och varför. Det underlättar samarbetet med andra och du lär dig att uppskatta mångfald och dra nytta av olikheter. Det ger glädje, vinst och mening.

 

Personlig utveckling är början på en process som varar hela livet. Den kan t.ex. lära dig att få en större personlig effektivitet genom en ökad förståelse för dina och andras värderingar och en större tillit till att delta i förändringsprocesser genom att du får kunskap om vilka resurser du besitter. Du kan också lära dig att använda olika redskap för att hantera konflikter och stress. Den enskilde medarbetaren kan uppnå en större frihet och välbefinnande i vardagen och uppleva en större flexibilitet i att lösa olika arbetsuppgifter.

Personlig utveckling

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!


Varför personlig utveckling?

 

Enligt en rapport från Deliotte Human Capitals ökar kraven och förväntningarna på kontinuerlig utveckling av våra personliga färdigheter. Rapporten understryker behovet av att ha anställda som utvecklas både professionellt och på ett personligt plan. Utvecklingen behöver ske på ett sätt som är anpassat till de enskilda företagets behov av inlärning och utveckling, i syfte att följa med i bolagets utveckling. Det konstateras vidare att för att kunna följa med i verksamhetens utveckling är det viktigt att företaget säkerställer att deras medarbetare har tillgång till utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Deloitte menar att svaret är ”kontinuerlig, utvecklande och utmanande utbildning”.

 

När den enskilde får möjlighet att gå en utbildning skapar och utvecklar kompetenser som behövs eller är nödvändiga, men kan också förebygga negativa utmaningar för företaget som arbetsrelaterad problematik som ineffektivitet och stress. Tyvärr är det allmänt känt att företag idag upplever ineffektiva arbetsflöden eller väldigt stressade medarbetare. Enligt arbetsmiljöverket är få arbetsplatser förskonade mot stress. Det finns dock goda möjligheter att skapa robusthet hos medarbetarna med olika verktyg. Det kan bland annat göras med olika utbildningar som har som syfte att utveckla medarbetar och deras arbetsmiljöer som motverkar stress och ineffektivitet för den enskilde individen.

Åtgärder på områden som utbildning om stress, arbetsmiljö eller personlig effektivitet, skapar positiva resultat dels för arbetstagare men också för företaget eller organisationens arbetsmiljö, resultat och konkurrenskraft.

 

Vidare kan det betonas att utvecklingsmöjligheter, som kurser/utbildningar säkerställer individens glädje och motivation för att fortsätt utveckla sin kompetens och trivsel, vilket kan bidra till att man kan behålla medarbetarna.

 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport 2018:1 ”förväntas individen i större utsträckning själv ta ansvar och hantera sina resurser och sin tid” och ”blir mer än tidigare sin egen arbetsledare. Detta innebär att hon eller han behöver utveckla sin kompetens att planera sitt arbete”. När de enskilda individerna på ett företag ska ta större ansvar kan det medföra att konflikter ökar om inte kompetensen i konflikthantering och kommunikation stärks. Människor är ofta stolta över sin professionalism, vilket är mycket positivt men en av de vanligaste orsakerna till konflikter på arbetsplatsen är professionella meningsskiljaktigheter. Det kan bli en grogrund för en negativ utveckling i företaget vilket kan förebyggas med rätt kompetens att hantera konflikter för att på så sätt öka produktivitet, professionalism och arbetsglädje. Individen behöver dock få de verktyg de behöver, t.ex. genom utbildning.

 

Så det finns, generellt sett, goda möjligheter att optimera de enskilda medarbetarnas vardag men även produktiviteten genom att skapa en arbetsmiljö med möjligheter att lära sig om sig själv och vilka behov man har samtidigt som man kan få en förståelse för företagets svagheter och styrkor. Utbildningarna hjälper både företaget och den enskilda medarbetaren att uppnå en bättre arbetsmiljö och produktivitet utan att kompromissa med företagets värderingar.

 

Vid behov finns möjligheten att för individen sätta samman en utbildningsplan för att säkerställa den anställdas specifika utbildningsbehov uppfylls.