Din ledarroll i projektet

De uppgifter som kopplas till att ha kontroll och leda projekt kräver tid, överblick, ansvarstagande och engagemang från alla i projektgruppen samt alla andra intressenter. Projektledaren måste förstå projektet, sätta samman rätt projektgrupp och säkerställa att förväntningarna är tydliga, entydiga och överensstämmer mellan alla parter som direkt eller indirekt är involverade i projektet. Med rätt kompetens och verktyg kan du optimera delegeringen av uppgifter likväl som motivationen och framgången i projektgruppen och säkra förbättrade resultat. Därigenom blir du en värdefull tillgång för ditt företag, för deltagarna i projektet och det slutgiltiga resultatet för projektet.

Målgruppen

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för att genomföra projekt och som vill uppnå bättre resultat i projektarbetet, genom ständig förbättring av samarbetet i projektgruppen och samtidigt hålla en hög kvalitet på extern och intern kommunikation.

 

Metod

Utbildningen kommer att vara en effektiv blandning av erfarenhetsutbyte, diskussioner, utbildarens erfarenheter, grupparbeten och individuella övningar som ger insikt i sin egen ledarstil i olika situationer i projektarbetet.

Din profil som projektledare

 • Hur är du som ledare?
 • Hur fattar du beslut? – Konsekvens
 • Är det realistiska mål som du och teamet arbetar med?

Känn till dina egna och teamets styrkor och svagheter

 

Granskning av projektets faser

 • Projektfaser och arbetet med dessa genom projektet
 • Styrning av ekonomi och tid i projektet
 • Din skiftande roll genom projektets olika faser

Det riktade och strukturerade arbetet i dina projekt

 

Det perfekta teamet för ett projekt

 • Färdigheter, erfarenheter och attityd – utvärdera och bestämma dess vikt
 • Vi är alla olika – använd och dra nytta av mångfalden
 • Lagprofil i projektsammanhang

Sätt ihop det optimala teamet för projektet

 

Situationsanpassat ledarskap

 • Förstå ditt teams utvecklingsprocess i projektets olika faser
 • Uppgiftshantering, planering och rapportering
 • Differentierad projektledning

Projektdeltagarna måste uppfattas korrekt och ledas genom hela projektet

Avstämning av förväntningar

 • Intressenternas önskemål, krav och förväntningar på projektet
 • Definition av mål, delmål och informationsnivå
 • Att involvera i projektet genom samtal och förmågan att influera

Skapa rätt stöd och acceptans för projektet

 

Problemlösning och konflikthantering

 • Analys av problem – att vara i framkant av potentiella konflikter
 • Positiv konflikthantering
 • Välj din strategi för att lösa problem och konflikter

Förstå utvecklingen och förhindra att teamet tappar sugen och farten

 

Projektredovisning

 • Löpande uppföljning och rapportering av projektprocessen
 • Ledningsrapportering – innehåll, form och kontinuitet
 • Projekt ”loggbok” – den informativa projektdokumentationen

De små beröringspunkterna säkerställer framgång i det dagliga projektarbetet

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid till att infria dem

Din behållning

Du kommer att stärka din ledarskapsförmåga inom projektledning, samt vara bättre på att motivera de enskilda projektdeltagarna. Dessutom kommer du att bli medveten om att skapa en kreativ och effektiv arbetsmiljö och få en ökad förståelse för de nyckelområden som finns nom projektledning. Du kommer kunna se mångfalden och olikheterna i projektdeltagarna som en styrka och på så sätt dra största möjliga nytta av projektgruppen.

 

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en projektledare som:

 • Är självgående och kan hantera och lösa konflikter i teamet
 • Kan bygga och engagera projektgrupper för att uppnå projektmål
 • Är bättre på att hålla kontakt med intressenterna och få dem att fatta de nödvändiga besluten

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!