Ledarskapsfilosofi

Att skapa resultat genom psykologiska faktorer

Uppgiften med att leda andra på ett sådant sätt att de uppnår företagets mål är krävande för den individuella ledaren. Gott ledarskap säkerställer att, varje enskild medarbetare och teamet som en kollektiv enhet, fungerar optimalt. Följaktligen är personliga insikter om dig som ledare och om de enskilda medarbetarna avgörande om du vill säkerställa bästa möjliga kommunikation, motivation och prestation i organisationen. Utrustad med rätt kompetens kan du som ledare öka din egen tillfredsställelse i ditt ledarskap och din egen prestation, men även förbättra dina medarbetares prestationer och på så sätt effektivt nå uppsatta mål för verksamheten.

Målgruppen

Alla som har ledningsansvar i sitt dagliga arbete och vill utveckla sitt ledarskap på ett djupare psykologiskt plan. Deltagare har ofta en önskan om en större självinsikt och samtidigt får mer kunskap och förståelse för andras motiv och behov.

 

Metod

Utbildningen är en gedigen blandning av erfarenhetsutbyte, diskussioner, utbildarens erfarenheter, grupparbeten och specifika fallstudier. Deltagarna kommer under utbildningens gång arbeta med egna ledarskapsutmaningar med konkreta fall från vardagen. Deltagarna utgår under kursen från samma beteendemodell. Efter varje modul ska medarbetarna utarbeta en konkret handlingsplan.

Ledarskap och beteendepsykologi

 • Introduktion till den beteendepsykologiska modellen och dess historia
 • De fyra arketyperna och dess kännetecken
 • De fyra arketyperna primära behov, rädslor och egenskaper

Förstå dig själv och andra så får du lättare att agera som ledare

 

Din individuella psykologiska ledarskapsprofil

 • Ditt beteende som ledare (inklusive prioriteringar)
 • Dina preferenser som ledare
 • Din ledarskapsstil och förmåga att delegera

Personlig insikt ger dig en klar bild av din ledarskapsstil och utvecklingspotential

 

Så läser du andra

 • Beteende, det de gör och säger och det de inte gör och inte säger
 • Kroppsspråk, röst och ord
 • De typiska dragen för de 4 arketyperna

Läs av och förstå andra för att kunna utnyttja din potential maximalt

 

Att motivera och leda de fyra arketyperna

 • Effektiv feedback
 • Delegering av uppgifter
 • Effektiv och målinriktad kommunikation

Så skapar du största möjliga engagemang

 

Medarbetarprofilen

 • Uppfyllande och tolkning i förhållande till rollen.
 • Individens styrkor och svagheter – Förbättringsmöjligheter
 • Matchning i förhållande till din egen profil – ledarrollen

Var medveten om din personals potential och begränsningar

Analysera en ”svår” anställd

 • Typiska reaktioner och försvarsmekanismer
 • Beteenden i konfliktsituationer
 • Att utarbeta en handlingsplan för en medarbetare

Skapa förändringar med utgångspunkt från individen

 

Psykologisk profil för rollfunktion eller position

 • Rollprofilen, vem passar bäst för jobbet
 • Sammansättning av medarbetare
 • Profil och rollprofil – den nödvändiga och önskvärda utvecklingen

Lär dig se rätt samband mellan arbete, roll och medarbetare

 

Den praktiska tillämpningen

 • Övning i konkreta ledarskapssituationer
 • Övning i medarbetarsamtal
 • Så kommer du vidare hemma på kontoret

Stärk ditt ledarskap, lär av andra och dig själv

 

Utvecklingen av ditt team

 • Förstå och dra nytta av olika beteenden i ett välfungerande team
 • Motivation och den miljö du skapar
 • Din möjlighet att utveckla andra

Skapa det optimala ramverket för att utveckla ditt team

 

Din personliga handlingsplan

Sätt mål för din utveckling och skapa tid till att infria dem

Din behållning

Du kommer introduceras till en beteendepsykologisk modell som ger dig möjlighet att utveckla din förståelse och insikt i mänskligt beteende. Du kommer få mer uppmärksam på ditt eget beteendemönster och behov. Samtidigt som du förbättras din förståelse för dina medarbetares beteendemönster och behov. I kursen får du lära dig hur du kommunicerar effektivt, motiverar och delegerar till olika typer av människor. Du kommer också lära dig mer om din ledarskapsstil, dess styrkor och begränsningar.

Företagets avkastning på investeringen

Företaget får en ledare som:

 • Är medveten om sina styrkor och svagheter och använder sina resurser effektivt
 • Är bättre på att leda ett team
 • Kan läsa av och förstå sina medarbetare och på så sätt få en starkare kommunikation i teamet
 • Är bättre på att hantera och lösa konflikter mellan medarbetare

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Kontakta oss idag!